Where to contact me?

  • e-mail: kontakt "at" asie "dot" pl
  • irc: espernet, freenode, pirc, rizon ("asie" on all)